www.suriyapowers.com
SURIYAPOWER CO.,LTD

GRUNDFOS ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น UPS

GRUNDFOS CIRCULATOR PUMP

UP UPS Series

ปั๊มน้ำร้อนหมุนเวียน รุ่น UP UPS ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้หมุนเวียนของเหลวในระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบเปิด และระบบปิด

เหมาะสำหรับใช้งานในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และบ้านพักอาศัยแสดง 1-12 จาก 15 รายการ