www.suriyapowers.com
SURIYAPOWER CO.,LTD

ข้อมูลการชำระเงิน

 

ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถแนบมาเพื่อยืนยันได้ชำระเงินเข้าบัญชี
  ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย
บจก.สุริยะพาวเวอร์ ออมทรัพย์  บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 044-866714-6

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท สุริยะพาวเวอร์ จำกัด

044-8-66714-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท สุริยะพาวเวอร์ จำกัด

161-2-46515-5

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายสุรชัย บุญปรี

024-1-21677-2

( ออมทรัพย์ )